Všeobecné obchodní a záruční podmínky

Všeobecné obchodní a záruční podmínky

 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „VOZP“) společnosti Vermeer CS s.r.o. Pod altánem 9/105, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 106 78 956, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze všech smluv, jejichž účastníkem je prodávající a které byly uzavřeny v souvislosti s podnikáním prodávajícího. Upravují zejména práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou vlastními smlouvami výslovně upravena a vztahují se zejména ke smlouvám kupním, servisním a nájemním. V případě rozporu VOZP s uzavřenou smlouvou, mají přednost příslušná ustanovení smlouvy. Označení „prodávající“ a „kupující“ se v dalším textu VOZP vztahuje rovněž na účastníky jiných než kupních smluv (servisní smlouvy, nájemní smlouvy apod.), pakliže je jednou ze smluvních stran prodávající, přičemž prodávající je v takovém jiném vztahu vždy pro účely těchto VOZP prodávajícím a její druhý účastník kupujícím.
 2. Podepíše-li kupující smlouvu s prodávajícím nebo předá-li či sdělí prodávajícímu svou objednávku na dodávku zboží, servis nebo pronájem strojů, podepíše zároveň i svůj souhlas s těmito VOZP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy. VOZP jsou v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, v případě, že jednotlivosti nejsou řešeny těmito VOZP, řídí se vztahy smluvních stran právními předpisy České republiky.

 

Objednávky

 

 1. Prodej, servis a pronájem strojů je uskutečňován na základě objednávek kupujícího anebo na základě uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávky mohou být zaslány prodávajícímu elektronickou poštou na adresu info@vermeer-kifour.cz, nebo na e-mailovou adresu servisu, případně obchodníků, poštou na adresu sídla prodávajícího nebo mohou být předány oprávněné osobě, kterou se rozumí zaměstnanec prodávajícího, který je s ohledem na své pracovněprávní zařazení oprávněn objednávky přijímat. V případě nejasnosti na straně kupujícího, zda je daný zaměstnanec prodávajícího oprávněn objednávku přijmout, potvrdit apod. se má za to, že pokud kupující neuplatní do tří dnů ode dne jednání zaměstnance námitky ohledně jeho oprávněnosti jednat za prodávajícího, jednání zaměstnance prodávajícího se považuje za přímé jednání prodávajícího. Totéž platí v případě, že na jednání zaměstnance prodávajícího kupující reagoval způsobem, z něhož lze dovodit, že zaměstnance prodávajícího považuje za osobu oprávněnou za prodávajícího jednat anebo se cítí takovým jednáním vázán.
 2. Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího. Objednávka musí obsahovat zejména údaje pro identifikaci kupujícího, údaje pro vystavení účetních dokladů, zejména identifikační číslo a DIČ v případě účetních jednotek, druh a požadované množství zboží, další údaje nutné pro odběr, případně doručení zboží (termín dodávky, způsob dopravy apod.), e-mailovou kontaktní adresu nebo jiný kontakt pro potvrzení objednávky. Pokud objednávka uvedené či jiné neuvedené údaje neobsahuje, je prodávající oprávněn při její realizaci formou dodání zboží a úkonů souvisejících postupovat dle vlastního uvážení.
 3. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku prostřednictvím zprávy zaslané na kontaktní místo uvedené v objednávce, ve které uvede i další potřebné údaje a výši ceny plnění (kupní ceny, nájemného apod.). Kupní smlouva je stran obsahových náležitostí smlouvy uvedených v objednávce uzavřena doručením potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud však objednávka kupujícího neobsahuje obligatorní, tj. zákonem vyžadované náležitosti pro ten který smluvní typ, představuje potvrzení objednávky prodávajícím pouze uzavření budoucí smlouvy. Vlastní smlouva je v takovém případě uzavřena teprve okamžikem, kdy kupující potvrdí prodávajícímu i další smluvní údaje neobsažené v objednávce (zejména výši kupní ceny), ale obsažené v jejím potvrzení prodávajícím. Pokud kupující neprovede takové potvrzení, je kupní smlouva uzavřena dnem předání plnění (objednaného zboží, předáním předmětu nájmu, započetím servisní činnosti apod.) prodávajícím kupujícímu, ledaže z jednání stran vyplyne, že tímto jejich jednáním došlo k uzavření smlouvy způsobem předvídaným účinnou právní úpravou.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu na cenu zboží nebo služby ve výši stanovené prodávajícím a to ještě před uzavřením smlouvy, zejména v případě nestandardních objednávek ve smyslu objemu i obsahu. Prodávající zahájí potvrzení objednávky až po úhradě zálohy kupujícím. Není-li záloha uhrazena ve sjednaném termínu splatnosti, má se za to, že prodávající objednávku neakceptoval; o této skutečnosti není povinen kupujícího informovat. Pokud zájem kupujícího i nadále trvá, je kupující povinen vystavit novou objednávku.
 5. V případě, že prodávající nemůže zajistit splnění objednávky ve smyslu jejího znění, avšak je možné ji splnit jiným odpovídajícím či přiměřeným způsobem, potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky s výhradou, přičemž sdělí kupujícímu rozsah a důvod nemožnosti plnění a návrh řešení. Jestliže kupující nevyjádří souhlas s navrženým řešením nejpozději následující pracovní den, bude objednávka zrušena jako neakceptovatelná a závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevznikne.
 6. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, jejíž splnění je za stanovených podmínek nemožné nebo je-li vystavena kupujícím, za kterým prodávající eviduje pohledávku po splatnosti nebo který z jiných důvodů nepožívá dostatečné důvěry u prodávajícího. Prodávající vyrozumí kupujícího o neakceptovaných objednávkách bez zbytečného odkladu.

 

Realizace a storno objednávky

 

 1. Realizací objednávky se rozumí expedice zboží ze skladu prodávajícího, případně dodání zboží v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v objednávce nebo zahájení přepravy zboží kupujícímu. Realizací objednávky je též provedení servisu nebo předání stroje do pronájmu.
 2. Kupující může bez dalšího zrušit jednostranným úkonem svou objednávku učiněnou v písemné formě do momentu jejího potvrzení (akceptace) prodávajícím, a to výhradně elektronickou poštou, faxem nebo dopisem na některé ze shora uvedených kontaktních spojení.
 3. Potvrzená objednávka (uzavřená smlouva) může být rovněž jednostranně kupujícím zrušena, avšak v takovém případě se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2157 občanského zákoníku odstupné ve výši 30% ceny (kupní ceny, ročního nájemného apod.). Ke zrušení objednávky však nemůže dojít po úhradě ceny (kupní ceny, ceny opravy, ceny ročního nájemného apod.) či její části převyšující 50% celkové ceny bez DPH.
 4. Nebyla-li objednávka realizována ve sjednaném termínu nezávisle na vůli smluvních stran, sjednají strany náhradní termín realizace, přičemž tento termín by měl být stanoven v souladu s objektivními možnostmi pro splnění závazku.
 5. Kupující má právo zrušit svou objednávku (odstoupit od smlouvy), jestliže tato nebyla realizována ve sjednaném termínu, ani v termínu náhradním. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o svém rozhodnutí zrušit takovou objednávku. Prodávajícímu zaniká nárok na náhradu nákladů spojených s vyřizováním objednávky. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího náhradu škody, která mu v důsledku nesplnění objednávky vznikla a kterou prodávající zavinil, v prokázané výši.
 6. Má-li být zboží dle objednávky odebráno kupujícím nebo jeho zmocněncem ze skladu prodávajícího a toto nebylo ve sjednaném termínu odebráno, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné ve výši 0,5% ceny (kupní ceny, ceny ročního nájemného apod.) včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Není-li zboží vyzvednuto ani po 10 dnech od sjednaného termínu dodávky, je takový případ považován za podstatné porušení smlouvy na straně kupujícího. V takovém případě se smlouva od samého počátku ruší a prodávající je oprávněn prodat zboží třetí osobě, případně použít k jinému účelu, přičemž kupujícímu zanikají všechna práva z této smlouvy (objednávky). Současně je kupující povinen uhradit skladné za období od sjednaného termínu dodávky do ukončení skladování a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % ceny (kupní ceny, ceny ročního nájemného apod.) včetně DPH. Tato škoda vždy zahrnuje rozdíl mezi cenou stanovenou ve smlouvě kupujícím a cenou, za kterou prodávající realizoval náhradní prodej. O ukončení platnosti smlouvy vyrozumí prodávající kupujícího obdobným způsobem jako při potvrzení objednávky.

 

Cena zboží, platba za zboží

 1. Cena se sjednává jako smluvní na základě návrhu prodávajícího, pronajímatele nebo osoby provádějící servis.
 2. Prodávající i kupující jsou vázáni cenou platnou v den uzavření smlouvy, uvedenou v příslušném ceníku. Prodávající může provést korekci ceny, která byla v důsledku selhání techniky či lidského faktoru chybně uvedena v informačních a propagačních materiálech prodávajícího. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé při přepisu a grafickém zpracování obchodních a technických materiálů. Pokud kupující změnu ceny z uvedených důvodů neakceptuje, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
 3. Platbu za zboží je v rámci prodeje možné uskutečnit některým z následujících způsobů:
  • v hotovosti na pokladně prodávajícího, avšak pouze v limitu pro hotovostní platby stanoveného zvláštním právním předpisem,
  • převodem nebo v hotovosti ve prospěch bankovního účtu před nebo po odběru zboží na základě faktury.

 

Dodávka zboží

 

 1. Zboží je možné odebrat z prodejního skladu prodávajícího, případně může být zboží dodáno na adresu příjemce uvedenou v objednávce.
 2. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím třetí osoby anebo je dodáváno prodávajícím do místa určení určeného kupujícím mimo sídlo prodávajícího, jsou kupujícímu účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle příslušných položek ceníku prodávajícího a kupující se je zavazuje zaplatit.
 3. Prodávající vyúčtuje kupujícímu dle ceníku prodávajícího případné náklady spojené s opakovaným doručením zboží, pokud toto nebylo při prvním pokusu o doručení možné doručit z důvodů na straně kupujícího.
 4. Zároveň s expedicí zboží jsou vystaveny průvodní doklady ke zboží, tj. faktura – daňový doklad a Dodací list.
 5. Nebezpečí vzniku škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. Pokud je zboží přepravováno podle přepravních pokynů kupujícího, přechází na kupujícího riziko zničení, poškození či ztráty okamžikem předání zboží k přepravě.

 

Přechod vlastnického práva ke zboží, ostatní ustanovení

 

 1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně souvisejících plateb a smluvních pokut mezi stranami sjednaných nebo vyplývajících z právních předpisů, ledaže smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím stanoví jinak.
 2. Kupující je oprávněn v rámci své podnikatelské činnosti prodávat a kompletovat dodané zboží. Kupující nesmí v případě, že zboží je určeno k dalšímu prodeji, měnit obchodní značky spojené se zbožím, ani podnikat kroky, které by mohly mít za následek poškození dobrého jména prodávajícího nebo způsobit jinou újmu prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě, že kupující kompletuje, montuje nebo jinak zpracuje zboží s tím, že výsledkem takové činnosti bude vytvoření nové věci určené pro jeho další prodej, je prodávající oprávněn přiměřeným způsobem označit svůj produkt značkou, přičemž nesmějí být dotčena práva výrobců komponent. Kupující je povinen zajistit, aby jeho závazky vyplývající z tohoto ustanovení VOZP byly dodrženy i jeho právními nástupci nebo dalšími odběrateli zboží nebo zpracovaného, smontovaného či jinak upraveného zboží dodaného kupujícímu prodávajícím.
 3. Ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje základní tříletá promlčecí lhůta každého práva prodávajícího vůči kupujícímu na promlčecí lhůtu deseti (10) let od doby, kdy taková promlčecí lhůta ve vztahu k tomuto právu počne běžet poprvé.

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

 

Reklamační řád

 

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění. Na jednotlivé druhy zboží může být poskytnuta prodloužená záruka, a to za stejných podmínek, za jakých poskytují záruku výrobci a dovozci tohoto zboží (dodavatelé prodávajícího). Prodlouženou záruku vyznačí prodávající u příslušného zboží v dodacím listu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu zboží v kvalitě a množství. Vady zjevné a vady množství, které nebyly uplatněny při převzetí zboží, nemohou být dále předmětem reklamace.
 3. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 4. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zboží zaniká mj. v případě, kdy záruční doba již uplynula, se zbožím bylo nakládáno v rozporu s účelem, ke kterému je určeno, zboží je úmyslně či neúmyslně poškozeno v důsledku nesprávné obsluhy, v důsledku teplotních vlivů, vody, vlhka, prašnosti, kolísání síťového napětí, elektrického výboje, vyšší moci, jednotlivé díly zboží jsou mechanicky poškozeny, jsou porušeny či odstraněny výrobní, bezpečnostní a záruční plomby, štítky, příp. jiné ochranné prvky zabraňující otevření či rozebrání věci, nebo zabezpečující jednoznačnou identifikaci zboží, zboží bylo poškozeno v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 5. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné, nestanoví-li záruční podmínky dohodnuté mezi kupujícím a prodívajícím jinak. Neoprávněně uplatněné záruční opravy a pozáruční opravy jsou kupujícímu účtovány dle příslušného ceníku.
 6. Uplatní-li kupující v souladu s těmito VOZP reklamaci vad dodaného zboží a reklamace bude prodávajícím vyhodnocena jako nedůvodná, je kupující povinen uhradit cenu servisního zásahu prodávajícího včetně nákladů na dopravu a ceny dodaného zboží (součástky, kompletního náhradního plnění apod.).
 7. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu v plné výši jakékoli plnění, ke kterému bude ke dni uplatnění reklamace kupující povinen, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout či se jí nezabývat do doby, než kupující svůj závazek vůči prodávajícímu v plném rozsahu splní.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající a kupující prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto VOZP nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy, dohody či ujednání ve vztahu k prodeji zboží (servisu zboží apod.) dodaného prodávajícím kupujícímu a že jejich obsah a přistoupení k nim je v souladu s jejich svobodnou, určitou vážnou vůlí prostou omylu a nejsou sjednány v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze smluvních stran.
 2. Prodávající a kupující prohlašují, že tyto VOZP budou stranami vykládány v dobré víře.
 3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu veškeré zásahy třetích osob směřující k zatížení nebo odnětí majetku kupujícího, jako např. exekuce, v důsledku kterých by mohlo dojít k omezení, zdržení či nemožnosti plnění kupujícím nebo ohrožení práv prodávajícího.
 4. Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje, které požívají zvláštní právní ochranu, nebudou prodávajícím zveřejněny či předány třetí osobě bez souhlasu kupujícího, s výjimkou stanovenou právními normami (např. v daňovém či trestním řízení).
 5. Zaplacením smluvní pokuty kupujícím prodávajícímu podle kteréhokoli ustanovení těchto VOZP nezaniká právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
 6. Prodávající uděluje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na jeho elektronickou adresu. Tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.
 7. Kupující souhlasí, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které mu kupující sdělil nebo sdělí a/nebo které prodávající získal či získá v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, a to za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání prodávajícího, poskytování informací o činnosti prodávajícího a informací o zboží a službám nabízených prodávajícím.
 8. Pro řešení sporů ze smluvních vztahů založených mezi prodávajícím a kupujícím smlouvami, dohodami, právními jednáními apod. či sporů z takových vztahů přímo nebo nepřímo vyplývajících, je v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. místně příslušný soud prvního stupně v Praze jako místě sídla prodávajícího (dle povahy věci buď Městský soud v Praze nebo Obvodní soud pro Prahu 10).
 9. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže VOZP stanoví výslovně jinak.
 10. Kupující není oprávněn převést jakákoli práva, povinnosti či jakékoli pohledávky vůči prodávajícímu z jakékoli smlouvy, dohody či právního jednání uzavřených či vedených s prodávajícím na třetí osobu.
 11. Tyto VOZP vstupují v platnost dnem 1. května 2021 a platí do odvolání ze strany prodávajícího.